สำหรับเจ้าหน้าที่

แผนผังเว็บไซต์

คาสั่ง เรื่อง การมอบอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปฏิบัติราชการ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี