สำหรับเจ้าหน้าที่

จดหมายข่าว

แผนผังเว็บไซต์

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
  • ประวัติความเป็นมา  

                    ประวัติความเป็นมาของตำบลแหลมสน  สันนิฐานว่าเป็นการอพยพมาจากถิ่นอื่นมาตั้ง หลักแหล่งประกอบอาชีพทำการประมง ค้าขายและทำสวนมะพร้าวที่บริเวณหัวแหลมบุโบยซึ่งต่อมาบริเวณนี้กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่  เพราะเป็นทำเลที่ดีในการประกอบอาชีพ  อยู่ใกล้ทะเลและคลองบุโบยซึ่งเป็นคลองขนาดใหญ่  สามารถข้ามไปยังบ้านสุไหงมูโซ๊ะ  และบ้านตันหยงละไน้  ผู้คนในชุมชนมีทั้งคนไทยมุสลิม  ไทยพุทธและไทยเชื้อสายจีนอาศัยรวมกันฉันท์พี่น้อง  ต่อมาได้ขยับขยายไปตามพื้นที่ต่าง ๆ  จนกลายเป็นหมู่บ้าน  รวมกันเป็นตำบลแหลมสนในที่สุด

                    ส่วนชื่อของตำบลน่าจะมาจาก   บริเวณที่ตั้งและลักษณะของพื้นที่คล้ายเกาะอยู่ใกล้ฝั่งทะเลอันดามัน  มีหาดทรายเป็นแนวยาว  พื้นที่บางส่วนเป็นแหลมยื่นออกไปทะเล  มองเห็นต้นสนทะเลทอดตัวงามตามแนวชายฝั่ง  จึงเรียกว่าตำบลแหลมสน  ชาวตำบลแหลมสนมักจะตั้งถิ่นฐานตามทำเลที่เหมาะสมแก่การประกอบอาชีพ  เช่น  ริมชายทะเล  ท่าเรือ   กลางทุ่งนา  สภาพความเป็นอยู่มีทั่งตั้งถิ่นฐานอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นและกระจายตัวตามพื้นที่แนวถนนสายหลัก   ชาวตำบลแหลมสนมีวิถีชีวิตท่ามกลางธรรมชาติ   เป็นสภาพชนบทที่ค่อนข้างจะเรียบง่ายภายใต้วัฒนธรรมแบบอิสลาม   ซึ่งมีมัสยิดเป็นศูนย์กลางของชุมชน

                    ตำบลแหลมสนได้ยกฐานะเป็นสภาตำบลแหลมสน  ในปีพ.ศ.2538  ต่อมา  ในวันที่     23  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540  ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน  ซึ่งประกอบด้วย  6 หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่  1  บ้านตันหยงละไน้   หมู่ที่  2  บ้านกาแบง   หมู่ที่  3  บ้านบุโบย   หมู่ที  4  บ้านสนกลาง  หมู่ที่  5  บ้านสุไหงมูโซ๊ะ  และหมู่ที่  6  บ้าสนใหม่   ได้ปรับขนาดจากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  ในวันที่  26  มีนาคม พ.ศ.  2552