สำหรับเจ้าหน้าที่

แผนผังเว็บไซต์

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
 • การบริการพื้นฐาน
  • การคมนาคม  

การคมนาคมทางน้ำ  เนื่องจากตำบลแหลมสน  มีสภาพพื้นที่เป็นเกาะบางส่วนการ

คมนาคมทางน้ำจึงเป็นเส้นทางสำคัญในการสัญจรไป-มาระหว่างหมู่บ้านและตำบลอื่น ๆ โดยเดินทางด้วยเรือ  จากท่าเทียบเรือตูแตหรำ หมู่ที่ 12 ตำบลกำแพง หรือท่าเทียบเรือหมู่ที่ 3 บ้านบุโบย เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือหมู่ที่ 1 บ้านตันหยงละไน้และหมู่ที่ 5 บ้านสุไหงมูโซ๊ะ และยังสามารถเดินทางออกทะเลเพื่อไปเกาะต่าง ๆ ของอำเภอละงู

การคมนาคมทางบก

 • - ถนนลูกรัง รพช. สต.4029 สายปีใหญ่ – บ้านบุโบย ระยะทาง 15.065 กิโลเมตร แยกจากถนนลาดยาง รพช. สต 2026 สายปากปิง – ตูแตหรำ ระยะทาง 6.978 กิโลเมตร
 • - ถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน จำนวน                       8          สาย
 • - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน      12        สาย
 • - ถนนลูกรัง/หินคลุกภายในหมู่บ้าน จำนวน             15        สาย
 • - ถนนดินภายในหมู่บ้าน จำนวน                              2         สาย
 • - สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง จำนวน           2        สาย
 • การโทรคมนาคม

-  ตู้ไปรษณีย์                                                     จำนวน              1          แห่ง

-  โทรศัพท์สาธารณะ                                          จำนวน              4     หมู่บ้าน

 • การไฟฟ้า

ตารางแสดงจำนวนหมู่บ้านและครัวเรือน ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้  ได้แก่

 


 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ครัวเรือนทั้งหมด

ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

1

2

3

4

5

6

บ้านตันหยงละไน้

บ้านกาแบง

บ้านบุโบย

บ้านสนกลาง

บ้านสุไหงมูโซ๊ะ

บ้านสนใหม่

128

179

266

145

121

151

-

-

-

-

121

-

รวม

990

121


 

 •   แหล่งน้ำธรรมชาติ

-  ลำน้ำ,ลำห้วย                                     จำนวน              10        แห่ง

-  บึง,หนองน้ำและอื่น ๆ                          จำนวน              4          แห่ง

                   êแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-  บ่อน้ำตื่น                                           จำนวน              365      แห่ง

-  สระเก็บน้ำ                                         จำนวน              10        แห่ง

-  บ่อบาดาล                                          จำนวน              7          แห่ง

-  โอ่งเก็บน้ำฝน                                     จำนวน              950      ใบ

-  ประปาหมู่บ้าน                                   จำนวน              1          แห่ง

-  ถังน้ำขนาดต่าง ๆ                                จำนวน              28        ถัง