สำหรับเจ้าหน้าที่

แผนผังเว็บไซต์

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
  • สภาพทางสังคม
  • การศึกษา

ในปี 2554 ตำบลแหลมสนมีสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 9 แห่ง ดังนี้


 

หมู่ที่

ชื่อโรงเรียน

จำนวนประชากร

(คน)

จำนวน

ห้องเรียน(ห้อง)

สังกัด

ครู

นักเรียน

1

2

3

4

5

-โรงเรียนบ้านตันหยงละไน้

-โรงเรียนบ้านกาแบง

-ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านกาแบง

-โรงเรียนบ้านบุโบย (ขยายโอกาส)

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุโบย

-ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลแหลมสน

-โรงเรียนบ้านสนกลาง

-ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านสนกลาง

-โรงเรียนเพียงหลวง 4

6

6

3

17

3

2

8

3

5

45

68

50

129

46

98

113

41

32

8

8

1

11

1

3

8

1

8

สพท.สตูล

สพท.สตูล

อบต.แหลมสน

(ถ่ายโอน)

สพท.สตูล

อบต.แหลมสน

(ถ่ายโอน)

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

สพท.สตูล

อบต.แหลมสน

(ถ่ายโอน)

สพท.สตูล

รวม

53

622

49

 

  •  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                    -  มัสยิด                                                     จำนวน                     6          แห่ง

  • สาธารณสุข

-  สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน             จำนวน                    2          แห่ง

-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                     จำนวน                    ร้อยละ 100

จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2555 หมวดที่ 1 สุขภาพดี (ประชาชนมีสุขภาพ

อนามัยดี)  หญิงมีครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอด  ฉีดวัคซีนครบ  ได้รับการทำคลอดและดูแลหลังคลอด บรรลุเป้าหมายครบ 100 เปอร์เซ็นต์