สำหรับเจ้าหน้าที่

แผนผังเว็บไซต์

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
  • สภาพทางเศรษฐกิจ
    • อาชีพ   การประกอบอาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน

-  อาชีพประมง                          จำนวน              ร้อยละ  50

-  อาชีพเกษตรกรรม                   จำนวน              ร้อยละ  20

-  อาชีพเลี้ยงสัตว์                       จำนวน              ร้อยละ  15

-  อาชีพรับจ้างทั่วไป                   จำนวน              ร้อยละ  10

-  อาชีพค้าขายและอื่น ๆ             จำนวน              ร้อยละ  5

  • หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน\

                        -  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                   จำนวน              1          แห่ง

                        -  โรงสี                                      จำนวน              4          แห่ง

                        -  แพปลา                                  จำนวน              12        แห่ง

                        -  ร้านค้าทั่วไป                           จำนวน              30        แห่ง

            จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555  รายได้เฉลี่ยของประชาชนในตำบลแหลมสน   เป็นเงิน  31,842.56  บาท ต่อคนต่อปี