สำหรับเจ้าหน้าที่

แผนผังเว็บไซต์

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
  • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  • สภาพทั่วไป
  • ที่ตั้งและอาณาเขต  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน  หมู่ที่ 3 บ้านบุโบย  ตำบลแหลมสน  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล 91110

                        อาณาเขต ตำบลแหลมสนมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

                        ทิศเหนือ                       ติดต่อกับบ้านราไว ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า

                        ทิศใต้                            ติดต่อกับบ้านบ่อเจ็ดลูก ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู

                        ทิศตะวันออก                ติดต่อกับบ้านตูแตหรำ ตำบลกำแพง อำเภอละงู

                        ทิศตะวันตก                   ติดต่อกับทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย

  • เนื้อที่

                    ตำบลแหลมสน มีพื้นที่ทั้งหมด 13.38 ตารางกิโลเมตร หรือ 10,066 ไร่ (34.260 ตารากิโลเมตร หรือ 15,804,375 ไร่ รวมพื้นดินและน้ำ) คิดเป็นร้อยละ 10.58 ของพื้นที่อำเภอ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ไร่

คิดเป็นร้อยละของพื้นที่ตำบล

1

2

3

4

5

6

บ้านตันหยงละไน้

บ้านกาแบง

บ้านบุโบย

บ้านสนกลาง

บ้านสุไหงมูโซ๊ะ

บ้านสนใหม่

1,295 ไร่

1,500 ไร่

1,200 ไร่

1,671 ไร่

2,950 ไร่

1,450 ไร่

12.87

14.90

11.92

16.60

29.31

14.40

  • ลักษณะภูมิประเทศ

                        สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลแหลมสน เป็นที่ราบชายฝั่งทะเลเป็นเกาะบางส่วน ด้านชายฝั่งทะเลอันดามัน ประกอบด้วยป่าชายเลนในเขตป่าชายเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 1 เป็นส่วนใหญ่ ระดับความสูงของพื้นที่โดยทั่วไปประมาร 1 ถึง 2 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีเนินเขาอยู่ทั่วไป ทางทิศใต้มียอดเขาสูงสุดที่เขาตกน้ำทางทิศใต้ของตำบล โดยมียอดเขาสูงสุดประมาณ 252 เมตร จากระดับน้ำทะเล

  • ลักษณะสภาพภูมิอากาศ

                        ตำบลแหลมสน ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มี 2 ฤดู คือ

  • ฤดูร้อน        ช่วงระยะเวลาตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 33 องศาเซนเซียส ปริมาณน้ำฝน 1,500 มิลลิเมตร
  • ฤดูฝน          ช่วงระยะเวลาตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 29 องศาเซนเซียส ปริมาณน้ำฝน 2,730 มิลลิเมตร
  • เขตการปกครอง

                        จำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน   มีทั้งหมด 6   หมู่บ้าน ได้แก่ 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อ –สกุล

ตำแหน่ง

1

2

3

4

5

6

บ้านตันหยงละไน้

บ้านกาแบง

บ้านบุโบย

บ้านสนกลาง

บ้านสุไหงมูโซ๊ะ

บ้านสนใหม่

นายสมพร  สุวรรณวงค์

นายมนัส   แส้หมูด

นายเจ๊ะย่าหยา  สาเบด

นายอำหรน  ถิ่นกาแบง

นายสมศักดิ์  ใจบำรุง

นายบูดีหนัน   สีหมูด

กำนัน

ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน

                  

  • จำนวนประชากร

                        ปัจจุบันตำบลแหลมสน มีประชากรรวม  3,627 คน จำนวนครัวเรือน 990 ครัวเรือน

เป็นประชากรตามทะเบียนราษฎรแยกจำนวนประชากร ชาย – หญิง แต่ละหมู่บ้านดังต่อไปนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวน

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

2

3

4

5

6

บ้านตันหยงละไน้

บ้านกาแบง

บ้านบุโบย

บ้านสนกลาง

บ้านสุไหงมูโซ๊ะ

บ้านสนใหม่

249

341

493

253

176

296

246

322

544

251

162

294

495

663

1,037

504

338

590

128

179

266

145

121

151

รวม

1,808

1,819

3,627

990

ที่มา  ที่ว่าการอำเภอละงู   ณ  เดือนเมษายน  2555