สำหรับเจ้าหน้าที่

จดหมายข่าว

แผนผังเว็บไซต์

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
  • โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน

                       จากวิสัยทัศน์และพันธกิจต่าง ๆ ที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสนได้กำหนดขึ้น จึงทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสนซึ่งเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2547) ซึ่งปัจจุบันทั่วประเทศมีองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด 6,618 แห่งนั้น (ข้อมูล ณ 12 เดือนกันยายน พ.ศ.2549) จำเป็นต้องกำหนดโครงสร้างเพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งจะมีรูปแบบคล้ายการปกครองระดับชาติ คือ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ฝ่ายการเมือง และฝ่ายประจำ (ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละงู เรื่องกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน การกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2546)

            ก. ฝ่ายการเมืองประกอบด้วย

  1. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากประชาชนหมู่บ้านละ 2 คน โดยให้ที่ประชุมเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภา 1 คน รองประธานสภา 1 คน และเลขานุการสภาอีก 1 คน นอกนั้นเป็นสมาชิกสภา โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี รวมทั้งสิ้น 12 คน โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

                                             1.1 ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

                                             1.2 พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตำบล ร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

                                             1.3 ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนพัฒนาตำบล กฎหมาย และข้อบังคับของทางราชการ

  1. คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน ซึ่งเป็นการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน 2 คน เลขานุการบริหารส่วนตำบลละงู 1 คน มีอำนาจหน้าที่ รับผิดชอบงานนโยบาย หรืองานอื่น ๆ ที่กฎหมายหรือคำสั่งระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ ในการบริหารกิจการทั้งปวง ดังนี้

                                             2.1 บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามปกติ ข้อบังคับและแผนพัฒนาตำบล และรับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

                                             2.2 จัดทำแผนพัฒนาตำบลและงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ

                                             2.3 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง

                                             2.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ทางราชการมอบหมาย

            ข. ฝ่ายประจำประกอบด้วย

  1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างทั้งหมด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบายและอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีไม่มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละงูไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการในองค์กรที่มีระดับการดำรงตำแหน่งสูงสุดและอาวุโสที่สุดเป็นผู้รักษาราชการแทน
  2. สำนักงานปลัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลและงานที่มิได้กำหนดให้เป็นเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานภายในออกเป็น 6 งานดังนี้

                              2.1 งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไป งานธุรการ งานเอกสาร หลักฐาน งานติดต่อประสานงาน งานข้อมูล งานตรวจสอบเอกสารและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                              2.2 งานนโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล งานข้อมูลสถิติ งานวางแผนและการจัดทำแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ งานประสานแผนงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

                              2.3 งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่เกี่ยวกับงานกฎหมาย การตรวจสัญญาต่าง ๆ งานร่างข้อบังคับ กฎระเบียบ คำสั่ง และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน การร้องทุกข์ ร้องเรียน การให้ความเป็นธรรมแก่ราษฎร งานไก่เกลี่ยกรณีพิพาทงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ หรือได้รับมอบหมาย

                              2.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

                              2.5 งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล งานเกี่ยวกับการประชุม งานระเบียบวาระการประชุม งานข้อมูลสมาชิก งานอำนวยความสะดวก งานติดตามผลและการปฏิบัติของสมาชิก และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

                              2.6 งานพัฒนาแหล่องท่องเที่ยว มีหน้าที่เกี่ยวกับงานศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ ค้นคว้า ปรับปรุง ซ่อมแซมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว งานสาวนสาธารณะ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

  1. ส่วนการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้าง งานรับ-ส่งเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจสอบเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ งานตรวจสอบฎีกาเบิกเงิน งานเอกสารทางการเงิน งานจัดทำบัญชีทุกประเภท การจะทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งาน พัสดุ งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนกที่ภาษี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานภายในออกเป็น 4 งาน ดังนี้

                              3.1 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานเอกสาร งานติดต่อประสานงาน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

                              3.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์วิจัยข้อมูล เพื่อการเก็บภาษีต่าง ๆ การวางแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหารายได้หรือพัฒนารายได้ การเร่งรัดการจัดเก็บ การพัฒนาแหล่งรายได้ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

                              3.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน งานข้อมูลต่าง ๆ ของทรัพย์สิน การดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สิน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง การบริหารข้อมูลด้านทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนคุม งานจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราราโครงการ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

                              3.4 งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีต่าง ๆ การตรวจสอบบัญชี ฎีกา การเบิกจ่าย การเก็บรักษาเงิน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

  1. ส่วนโยธา มีหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบเขียนแบบ งานการก่อสร้างงานควบคุม งานซ่อมแซมบำรุงรักษา งานปรับปรุงการก่อสร้าง งานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยแบ่งออเป็น 4 งาน ได้แก่

                              4.1 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานติดต่อประสาน งานพิมพ์ งานเอกสารทั่วไปเกี่ยวกับธุรการส่วนโยธา งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย